Πιστοποιήσεις και κανονισμοί

Πιστοποιήσεις

Τα προϊόντα ζεολίθου που εισάγει η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένα με Πιστοποιητικό ISO 9001_2008 20/03/2015-19/03/2018 (Πιστοποίηση για προϊόντα και εμπορεύσιμα προϊόντα από φυσικούς ζεόλιθους για γεωργική, βιομηχανική, κατασκευαστική, περιβαλλοντική και οικιακή χρήση / Product and sale of products made of natural zeolites for agricultural. industrial, constructional, environmental and house use) και Πιστοποιητικό FΑΜΙ-QS έως 2019 (Πιστοποιητικό κώδικα ορθής πρακτικής για πρόσθετο τροφών και προμιγμάτων / Code of Practice for Feeds Addictive and Premixture Operators). Τα πιστοποιητικά αυτά αποδεικνύουν την καταλληλότητα του ζεόλιθου.

Ο Ζεόλιθος υπόκειται σε τεχνικούς ελέγχους

 

Κανονισμοί Ευρωπαικής Ένωσης