Εφαρμογές

Εφαρμογές στη γεωργία

Ο ζεόλιθος μπορεί να χρησιμοποιείται στη βιολογική αλλά και στη συμβατική γεωργία και συνδυάζεται άριστα με την τεχνολογία των ενεργών μικροοργανισμών.

Συγκρατεί το νερό σε ποσότητα 40-50% του όγκου του και μειώνει τις ανάγκες για πότισμα ανάλογα με τον τύπο του εδάφους από 30-60%, (Ν-K-Ca-Μg ιχνοστοιχεία) που ρίχνουμε με τα λiπάσματα, ανόργανα και οργανικά, και τα αποδίδει στο φυτό όταν αυτό έχει ανάγκη.

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει για το άζωτο, διότι οι απώλειες μετά την εφαρμογή των αζωτούχων λιπασμάτων είναι πολύ μεγάλες (τα φυτά εκμεταλεύονται περίπου το 50% του αζώτου λόγω έκπλυσης, απονιτροποίησης και εξαέρωσης).

Λόγω της υψηλής ικανότητας ανταλλαγής κατιόντων συγκρατεί τα στοιχεία.

Λειτουργεί συσσωρευτικά και δεν αποσαθρώνεται όπως άλλα βελτιωτικά εδάφους.

Βελτιώνει τη δομή μειώνοντας τη συμπίεση και αυξάνει τον αερισμό.

Εξισορροπεί και αυξάνει τη διαθεσιμότητα ΡH.

Δεν κοστίζει ακριβά (το κόστος εφαρμογής διαιρείτε με όλα τα χρόνια που αποδίδει στις καλλιέργειες).

Αύξηση γαλακτοπαραγωγής.